Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

  1. Điếu Xì gà Vina Boss’-Robusto- 60 (sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 23.82 mm

Chiều dài điếu: 125 mm ( có loại 110 mm, 120 mm )

Độ thông thoáng 30± 10 PDC

Trọng lượng điếu: 185±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

  1.  Điếu Xì gà Vina Boss’-Pyramide 55 (sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 21.44 mm

Chiều dài điếu: 155 mm

Độ thông thoáng 40± 10 PDC

Trọng lượng điếu: 205±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

  1. Điếu Xì gà Hanos-BHK-THC52 ( sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 20.64 mm

Chiều dài điếu: 125 mm

Độ thông thoáng 30±10PDC

Trọng lượng điếu: 160±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

 

  1. Điếu Xì gà Hanos-BHK-THC56 ( sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 22.23 mm

Chiều dài điếu: 165 mm

Độ thông thoáng 40± 10 PDC

Trọng lượng điếu: 215±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

 

  1. Điếu Xì gà Hanos-Corana-Gorda 47 ( sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 18.66 mm

Chiều dài điếu: 142 mm

Độ thông thoáng 32±10 PDC

Trọng lượng điếu: 130±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

 

  1. Điếu Xì gà Hanos-Medio- Siglo52 ( sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 20.64 mm

Chiều dài điếu: 110 mm

Độ thông thoáng 30±10 PDC

Trọng lượng điếu: 130±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

 

  1. Điếu Xì gà Hanos-Topes 56 ( sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 22.23 mm

Chiều dài điếu: 127 mm

Độ thông thoáng 30±10 PDC

Trọng lượng điếu: 155±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

 

  1. Điếu Xì gà Vina Boss’-Motesco55 (sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 21.83 mm

Chiều dài điếu: 130 mm

Độ thông thoáng 32±10 PDC

Trọng lượng điếu: 200±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa

 

  1. Điếu Xì gà Hanos-Canonazo52 ( sản phẩm 100% thủ công từ những chuyên gia hàng đầu từ Cuba)

Đường kính điếu: 20.64 mm

Chiều dài điếu: 147 mm

Độ thông thoáng 30±10 PDC

Trọng lượng điếu: 170±5g/10 điếu

Sản phẩm của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam- Sản xuất tại Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa