Showing 1–12 of 14 results

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích Beclin (gói 300g)

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 500g

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích hong khói 500g

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích hong khói Đức Việt 200g

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích hong khói Đức Việt 500g

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 200g

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích Mỹ Đức Việt (gói 500g)

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích nướng Đức Việt 500g

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích Nurembe

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích roma Đức Việt

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích tỏi Đức Việt 200g

Công ty Cổ phần thực phẩm Đức Việt

Xúc xích viên hong khói Đức Việt 500g